STATUTUL

ASOCIAŢIEI JUDEȚENE

CULTUL EROILOR

PRAHOVA


„Statuile, monumentele şi lăcaşurile
de odihnă ale eroilor şi martirilor neamului sunt

pentru trupul ţării, ca şi icoanele din casele noastre.”

Nicolae  Iorga

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” -  Prahova, parte componenta a „Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, este o organizaţie patriotică şi democratică, apolitică, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să readucă în conştiinţa cetăţenilor, sentimente de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului care s-au jertfit pe Altarul Patriei. Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” -  Prahova este subiect de drept cu personalitate juridică, iar activităţile desfăşurate sunt de interes general.

Art. 2 Asociaţia este continuatoarea nobilelor tradiţii ale „Aşezământului  Naţional <<Regina Maria>> pentru Cultul Eroilor” desfiinţat prin
Decretul 48 din 29 mai 1948 şi ale „Comitetului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor”, înfiinţat prin Hotărârea judecătoreasca nr. 664 din 19.11.1991.

Art0. 3 Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor”- Prahova are sediul in Ploieşti, Str. Poştei, nr. 1. Durata de funcţionare a Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor”- Prahova este pe termen nedeterminat.

Art. 4 Asociaţia funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării Naţionale şi a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu instituţiile de apărare şi ordine publică, de învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu organizaţii, asociaţii, fundaţii si alte instituţii care au preocupări similare.

Art. 5 Scopurile Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” -  Prahova sunt:

- identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor sau a altor construcţii şi lucrări pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie;

- participarea la construirea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative;

- cultivarea dragostei  şi ataşamentului fată de Patrie şi idealurile sacre ale poporului şi armatei române, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri;

- atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război;

- organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în fiecare an de „Ziua Înălţării Domnului”;

- revigorarea şi propagarea cultului eroismului românesc din toate timpurile, în rândul tineretului şcolar şi a
maselor de cetăţeni de toate vârstele prin publicaţii, conferinţe, emisiuni radio, T.V., ceremoniale militare şi religioase, etc.;

Art. 6 În întreaga sa activitate, Asociaţia va respecta legislaţia Statului Român în vigoare.

 

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAŢIEI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 7 Asociaţia Judeţeană  „Cultul Eroilor” – Prahova cuprinde membrii şi membrii de onoare. Poate fi membru al Asociaţiei orice cetăţean român sau străin, care recunoaşte statutul ei, este înscris în asociaţie şi plăteşte cotizaţia de membru.

Primirea în rândurile membrilor se face în mod individual, pe baza completării unei adeziuni, iar calitatea de membru se acordă de către Consiliul Director Judeţean, Municipal, Orăşenesc sau Comunal.

Veteranii de război , văduvele şi orfanii acestora pot fi la cerere  membrii ai Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” – Prahova, plata
cotizaţiei fiind facultativă.

Nu pot fi membrii ai Asociaţiei sau îşi pierd această calitate:

- persoanele condamnate pentru activităţi îndreptate împotriva siguranţei  naţionale, profanarea de morminte şi opere comemorative de război sau pentru fapte infamante;

- membrii care nu au achitat cotizaţia pe cel mult un an de zile. Aceste persoane îşi pot reprimi calitatea de membru o data cu plata cotizaţiei restante.

Retragerea calităţii de membru se face de către Consiliul Director Judeţean, Municipal, Orăşenesc sau Comunal.

Calitatea de membru al Asociaţiei încetează şi prin demisie sau în caz de deces.

Evidenţa membrilor se va ţine într-un registru special destinat.

Art. 8 Drepturile membrilor Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” – Prahova:

- să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere;

- să publice articole şi lucrări de specialitate în organul de presă al A.N.C.E. sau în alte publicaţii centrale sau locale;

- să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;

- să participe la toate adunările, festivităţile şi acţiunile întreprinse de Asociaţie.

Art. 9 Îndatoririle membrilor Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” – Prahova

- să cunoască şi să respecte prevederile statutului;

- să participe activ la realizarea scopurilor Asociaţiei;

- să plătească cotizaţia de membru.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 10 Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” este organizată pe baza principiului teritorial, fiind constituită din asociaţii judeţene, filiale municipale, orăşeneşti şi comunale, de regulă câte una în fiecare localitate.

Art. 11 Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” constituie componenta de bază din structura Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, reprezentând membrii de pe teritoriul judeţului respectiv. Toate filialele municipale, orăşeneşti şi comunale de teritoriul judeţului fac parte
din structura asociaţiei judeţene. Atât asociaţia judeţeană, cât şi filialele locale dispun de autonomie în luarea hotărârilor cu respectarea prevederilor din statut, cu dreptul de a avea relaţii nemijlocite cu reprezentanţii instituţiilor de apărare şi ordine publică, ai Bisericii Ortodoxe Române, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile culturale, de învăţământ, muzee, etc., de pe teritoriul judeţului.

Art. 12 Organul de conducere al asociaţiei judeţene este Conferinţa Judeţeană. Ea este constituită din membrii Consiliului Director
Judeţean, preşedinţii filialelor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi din delegaţii aleşi în adunările generale ale filialelor. Conferinţa Judeţeană se convoacă anual şi are următoarele atribuţii:

- analizează activitatea desfăşurată de asociaţia judeţeană şi de membrii Consiliului Director;

- stabileşte obiectivele concrete ale activităţii pe o perioadă de un an de zile, ţinând cont şi de obiectivele stabilite de Consiliul Director Central;

- intervine la autorităţile publice locale, pentru  acordarea numelui de eroi unor străzi, şcoli, pieţe, staţii de cale ferată, unităţi militare,
etc. din localităţile de pe raza judeţului’

- alege o dată la patru ani membrii Consiliului Director  Judeţean şi ai Comisiei de cenzori;

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală a filialei.

- alege delegaţii la Conferinţa Naţională;

- în caz de necesitate, la cererea a 1/3 din numărul filialelor sau la iniţiativa Consiliului Director Judeţean, se convoacă Conferinţa Extraordinară.

La conferinţele judeţene pot participa si invitaţi.

Art. 13 Consiliul Director Judeţean(C.D.J.) este organul de conducere dintre Conferinţele Judeţene. Consiliul Director Judeţean
este format din 9 – 13 membrii (din care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 3 vice-preşedinţi, un secretar) si 3 – 5 membrii supleanţi.

În situaţia descompletării, Consiliul Director Judeţean se completează cu membri din rândul membrilor supleanţi. In Consiliul Director Judeţean pot fi alese şi personalităţi din afara filialei în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

Consiliul Director Judeţean poate împuternici o persoană din rândurile sale, care să exercite funcţia de director cu atribuţii executive, cum sunt:

- asigură îndeplinirea hotărârilor adoptate de C.D.J. al asociaţiei;

- organizează şi conduce activităţile C.D.J., coordonează activitatea sectoarelor financiar, administrativ, etc.;

- propune C.D.J. atribuţiile sectoarelor şi Regulamentul intern de funcţionare al filialei;

- îndrumăactivitatea curentă a filialelor locale;

- ţine evidenţa patrimoniului asociaţiei;

- reprezintă legal asociaţia în faţa instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor administrative;

- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, pe care le supune aprobării C.D.J.;

- acţionează pentru atragerea de fonduri din cotizaţii, sponsorizări, donaţii, editarea de publicaţii, pliante, insigne şi alte surse;

- prezintă lunarC.D.J. informări privind activitatea desfăşurată.

Art. 14 Consiliul Director Judeţean asigură conducerea curentă a asociaţiei judeţene şi se întruneşte ori de câte ori este nevoie, fără a depăşi intervalul de o luna, având următoarele atribuţii:

- organizează Conferinţele Judeţene şi şedinţele C.D.J.;

- întocmeşte proiectul „Planului de activitate” anual;

- efectuează înscrieri de noi membrii;

- întocmeşte carnetele de membru şi ţine evidenţa acestora;

- asigură îndeplinirea hotărârilor structurilor de conducere superioare şi a propriilor hotărâri;

-participă împreună cu reprezentanţii organelor locale civile şi militare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor dedicate „Zilei Eroilor” şi evenimentelor istorice naţionale;

- întocmeşte împreună cu personalul primăriilor municipale, orăşeneşti şi comunale „Cartea de Aur” a localităţii;

- sprijină înfiinţarea în şcoli generale, licee şi colegii din judeţ a cercurilor „Cultul Eroilor”;

- informează populaţia de pe teritoriul localităţii, cu ajutorul mass-media, despre activităţile închinate cinstirii memoriei eroilor şi martirilor neamului;

- ţine evidenţa mormintelor, cimitirelor şi operelor comemorative de război amplasate pe raza judeţului, întocmeşte albumul cu fişele tehnice şi fotografiile acestora precum şi monografia cu istoricul operelor comemorative de război şi cimitirele eroilor;

- participă la inventarierea, restaurarea, întreţinerea şi ridicarea de noi monumente;

- stabileşte compartimentele de activitate ale C.D.J., ţinând cont de prevederile Art. 15 şi responsabilii(şefii) acestora;

- reprezintă asociaţia judeţeană în relaţiile cu instituţiile şi organele locale;

- administrează patrimoniul şi fondurile băneşti deţinute de asociaţie, conform legilor în vigoare;

- poate infirma alegerea în filialele locale a unor persoane care au comis abateri de la statut şi care au dus la compromiterea asociaţiei.

Art. 15 In cadrul C.D.J. şi ale filialelor locale se vor forma compartimente de activitate pe următoarele domenii:

- relaţii cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu agenţii economici de stat sau  privaţi;

- relaţii cu M.Ap.N., M.I., cu unităţile militare din cadrul acestora de pe raza judeţului pentru organizarea de ceremoniale militare şi religioase;

- relaţii cu Biserica Ortodoxă Română şi cu alte confesiuni religioase;

- probleme de patrimoniu, identificarea şi restaurarea monumentelor şi cimitirelor eroilor;

- relaţii cu instituţiile de învăţământ, cultură, culte şi tineret;

- relaţii cu posturile de radio şi T.V., presa locală, redacţia revistei „România Eroică”;

- probleme economico – financiare;

- activităţi de protocol şi relaţii cu asociaţii similare;

- consultanţă juridică.

Art. 16 La asociaţia judeţeană funcţionează o comisie de cenzori formată din 1–3 membrii, ce se alege de către Conferinţa Judeţeană.
Ea face parte din structurile de conducere ale asociaţiei judeţene, având ca sarcină controlul activităţii financiar – contabile din cadrul asociaţiei, inclusiv la filialele locale, cu următoarele atribuţii:

- verifică emestrial activitatea gestionară si financiar- contabilă;

- verifică realizarea fondurilor şi modul utilizării acestora;

- verifică espectarea întocmai a legalităţii în domeniu;

- verifică reclamaţiile şi sesizările cu privire la activitatea financiară.

Art. 17 Adunarea generală municipală, orăşenească sau comunală constituie autoritatea de conducere a filialei locale şi are următoarele atribuţiuni:

- analizează activitatea desfăşurată de membrii Consiliului Director Local;

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

- dezbate şi aprobă planul de muncă întocmit de  C.D.L.;

- alege membrii C.D.L. pentru o durată de un an;

- alege delegaţii la Conferinţa Judeţeană.

Art. 18 Consiliul Director Local(municipal, orăşenesc, comunal) este format din 5 – 9 membrii(din care un preşedinte, 1 – 3 vicepreşedinţi, un secretar) si 2 – 4 membrii supleanţi. În situaţia descompletării C.D.L., acesta se completează din rândul membrilor supleanţi.

C.D.L. se convoacă de regulă lunar şi are următoarele atribuţiuni:

- organizează adunările generale anuale, pregăteşte şi prezintă raportul de activitate şi proiectul planului de măsuri;

- întocmeşte(numai când are contabilitate proprie) proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

- aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale;

- ţine evidenţa operelor comemorative de război şi a cimitirelor eroilor;

- informează cu ajutorul mijloacelor mass-media locale, populaţia de pe teritoriul localităţii, despre activităţile ce se desfăşoară privind cinstirea memoriei eroilor;

- organizează împreună cu organele locale, simpozioane, conferinţe, adunări festive, etc., cu ocazia sărbătorii „Zilei Naţionale”, comemorării „Zilei Eroilor” sau a altor momente importante din istoria ţării;
- sprijină acţiunea de înfiinţare în şcolile generale, licee şi colegii a Cercurilor „Cultul Eroilor”;

- rezolvă înscrierea noilor membrii, eliberează carnetele de membru şi ţine evidenţa acestora.
Art. 19 Activitatea factorilor de conducere şi a celor de execuţie din întreaga asociaţie judeţeană trebuie să se caracterizeze prin corectitudine, operativitate, perseverenţă, transparenţă, asigurându-se informarea reciprocă şi oportună a tuturor membrilor asupra măsurilor luate, demersurile întreprinse şi a stadiului de rezolvare a acestora.

Pe tot timpul desfăşurării activităţilor asociaţiei judeţene, în procesul îndeplinirii sarcinilor propuse, relaţiile dintre membrii acesteia se vor caracteriza prin camaraderie, politeţe şi respect reciproc.


CAPITOLUL  IV

MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

 

Art. 20 Activitatea economico-financiară a Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” – Prahova se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale prezentului statut.

Art. 21 Mijloacele materiale şi financiare sunt constituite în principal din: contribuţii băneşti la înscriere şi cotizaţiile membrilor, alocaţiile bugetare, dobânzi bancare(C.E.C.), donaţii, sponsorizări, editarea de publicaţii, contribuţii ale unor persoane fizice sau juridice şi alte surse.

Art. 22 Cuantumul contribuţiei băneşti la înscriere şi al cotizaţiilor lunare se stabilesc de Conferinţa Naţională a A.N.C.E., iar între conferinţe de Consiliul Director Central şi este obligatoriu pentru toate asociaţiile judeţene.

Art. 23 Din sumele realizate ca urmare a încasării contribuţiilor băneşti la înscriere şi cotizaţiilor lunare încasate, un procent de 50% se reţine de filialele locale, 25% se virează în fondul centralizat al A.N.C.E., iar 25% în contul asociaţiei judeţene.

Asociaţia Judeţeană virează 25% la fondul centralizat al A.N.C.E. Bucureşti.

Elevii, studenţii şi militarii în termen sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiilor lunare.

Art. 24 Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor”- Prahova desfăşoară activităţi economico-financiare pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual. Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de Conferinţa Judeţeană a Asociaţiei sau de adunările municipale, orăşeneşti şi
comunale.

Art. 25 Mijloacele băneşti ale asociaţiei judeţene şi ale filialelor locale se păstrează în cont la bancă sau C.E.C. deschis pe numele asociaţiei. Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget.

Art. 26 Membrii structurilor de conducere ai asociaţiei cât şi responsabilii de compartimente pot primi stimulente în bani şi obiecte,
decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul asociaţiei şi a abonamentelor pe mijloacele de transport. Personalul care desfăşoară activităţi permanente, beneficiază pe lângă drepturile prevăzute mai sus şi de acelea cuvenite personalului încadrat în muncă, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 27 Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” are ştampilă proprie, unică în înscrisuri.

Art. 28 Preşedintele Asociaţiei, împreună cu membrii Consiliului Director Judeţean, precum şi preşedinţii consiliilor locale poartă
întreaga răspundere pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu legile în vigoare şi prevederile prezentului statut.

Art. 29 Ziua Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” se sărbătoreşte de Ziua Înălţării Domnului care este totodată si Ziua Eroilor.

Art. 30 Imnul Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” este Imnul Eroilor.

Art. 31  Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor”  i se pot afilia asociaţiile, ligile şi fundaţiile care au ca scop cinstirea eroilor şi martirilor neamului, sunt apolitice, ale căror obiective, scopuri şi mod de acţiune nu contravin cu cele din statutul Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor”.

Art. 32 Prezentul statut a fost adoptat la Conferinţa Judeţeană a Asociaţiei Judeţene  „Cultul Eroilor” – Prahova din data de 06 noiembrie 2005.

 

---- // ----

 

PREŞEDINTE,

Colonel (r) Constantin CHIPER